• slidebg1

  FAALİYET ALANLARI

  Hizmet İçi Eğitim Organizasyonu

Hizmet İçi Eğitim Organizasyonu

 

Eğitim hayat boyu devam eden bir süreçtir. Karşılaşılan yeni durumlar, yenilenen ve değişen mevzuatlar, teknolojik gelişmeler, eğitimi bir ihtiyaç olmaktan öteye zorunluluk olarak karşımıza çıkarmaktadır. Sürekli değişen ve gelişen hayatta eğitimden uzak kalmak önce durağanlığa, ardından yetersizliğe dolayısıyla da başarısızlığa sebep olacaktır.

Başarılı kurumların başarılarının arkasında yetişmiş insan potansiyeli ve bu personele uygulanan sürekli eğitim anlayışı yer almaktadır. Özel sektör ve kamu kuruluşlarının “hizmet içi eğitim” den uzak kalmaları düşünülemez. Özellikle halkla birebir yakın temas halinde olan yerel yönetim kuruluşları, mevcut personelle yürüme zorunlulukları düşünüldüğünde koşulsuz müşteri (halk) memnuniyeti hedeflerine ancak hizmet içi eğitimle ulaşabilirler.

Gündelik sıkıntılar, iletişimsizlik, tekdüzelik ve bunların insan psikolojisine getirdiği yükler belediyeler nezdinde hizmet içi eğitimi çok önemli kılmaktadır. Diğer taraftan hizmetin verim ve niteliğini yükselterek personelin görevine olan ilgi ve heyecanını artırmak, meslek grupları aynı olan yönetici ve personeli bir araya getirmek ve bu şekilde karşılıklı bilgi ve deneyimlerin aktarılması ortamını oluşturmak belediyeler için kuşkusuz önemli bir kazanım olacaktır.

 • Hizmet içi eğitimlerin kaynak, zaman ve motivasyon kaybına yol açmaması için önceden belirlenen hedefler doğrultusunda, uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi ve sonunda muhakkak surette ölçme değerlendirme tekniklerinin uygulanması gerekmektedir.

Hizmet İçi Eğitim ve Faydaları

Eğitim; belli amaçlar doğrultusunda insanların tutum ve davranışlarında değişiklik yaratma süreci olarak tanımlanır. Hizmet içi eğitim ise; insan kaynaklarının işe girişinden, ayrılışına kadar geçen sürede, kurum amaçları doğrultusunda bilgi, beceri ve davranışlarında olumlu değişiklik yaratma süreci olarak kabul edilir. Hizmet içi eğitim, insan kaynaklarının verimini yükseltir, performansını artırır, motivasyon sağlar, üst kadrolara hazırlar, mal ve hizmet üretiminde etkinliği sağlar, dinamizm katar, kurum içi iletişimi istenen seviyeye çıkarır.


Hizmet İçi Eğitimin Türleri

Hizmet içi eğitim, adaylıkta ve hizmette olmak üzere iki ana grupta yapılır. Adaylıkta kadro ve çevreye uyarlamanın yanında alıştırma işlevi oluşur. Hizmette ise kadroya ve çevreye uyarlamanın yanında değişikliklere uyarlama, bilgi tazeleme, üst derecede göreve hazırlama işlevleri gerçekleşir

Eğitim Konuları

Mevzuat Eğitimleri, Yönetim Teknikleri, İnovasyon, Toplam Kalite ve Verimlilik, Organizasyon Teknikleri ve Stratejik Planlama, Motivasyon, Kişisel Gelişim ve İletişim vb.

Projenin Hedef Kitlesi

 • Büyükşehir, İl-İlçe Belediye Başkanı
 • Genel Sekreter ve Yardımcıları
 • Danışmanlar
 • Daire Başkanları
 • Müdürler
 • Belediye İktisadi Teşekküllerinin Genel Müdür ve Yardımcıları, Müdürleri
 • Belediye Birimleri
 • Gerekli görüldüğünde aktif çalışan tüm yönetici, personel ve aday memurlar

Projenin Amacı

Hizmet içi eğitim projeleri ile eğitimlerin konusu ve düzeyi ne olursa olsun, katılımcılara mesleki alanlarında son bilgileri sunmak ve karşılaştıkları uygulama sorunlarına çözüm üretme yeteneği kazandırmak, meslek grupları aynı olan yönetici ve personeli bir araya getirerek bu şekilde karşılıklı bilgi ve deneyimlerin aktarılması ortamını oluşturmak, hizmetin verim ve niteliğini yükselterek personelin görevine ilgi ve heyecanını artırmak, tüm birimlerin yürütmekte olduğu kamu hizmetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirebilmesi, personelin bilgili, yeterli ve yetenekli kişilerden oluşmasını sağlamak, takım ruhunu kazanmak vb. amaçlar gerçekleştirilir.

Yasal Dayanağı

Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet içi eğitimin gerçekleştirilmesi yasalarla zorunlu kılınmıştır. Bu konudaki yasal dayanak 1965 yılında kabul edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’dur. Söz konusu kanunun yedinci kısmı, 214 -225 maddeleri “Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi” başlığı altında kurumların memurlarını hizmet içinde yetiştirme esaslarını saptamıştır.

Eğitim Merkezleri

Eğitimler, eğitimi talep eden kurum tarafından tespit ve tahsis edilen yerlerde ya da eğitim ve seminer yapılmasına yeterli şartlara sahip başka mekânlarda İdare’nin onayıyla yüklenici firma tarafından eğitime hazır hale getirilerek organize edilir. Eğitim amacıyla ilgili olarak eğitim merkezlerinde bulunması gereken her türlü ekipman yüklenici firma tarafından temin edilir.

Kimi zaman hizmet içi eğitimleri otel, tatil köyü, kamp vb. mekânlarda düzenlenerek aynı anda personele farklı ortamlar oluşturulabilir.

Eğitimci Profili

Eğitimci kadrosu, öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr.), doktorlar, müfettişler, avukatlar, öğretim görevlileri, okutmanlar, Türkiye çapında tanınmış kişisel gelişim uzmanları, mesleki açıdan uzmanlaşmış bürokrat, kamu veya özel sektör yöneticileri, alanında uzman ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşur. İdarenin denetiminde yüklenici firma tarafından kurslarda ve seminerlerde görevlendirilecek olan uzman ve akademik personel ile eğitim planlamacısı ve diğer personelin tüm ücret, telif, sosyal ve özlük hakları yüklenici firma tarafından karşılanır.

Eğitim Süreci

Eğitimler interaktif bir tarzda yapılır ve eğitimler sırasında psiko-drama, sosyo-drama, çoklu zekâ ve tiyatral teknikler sıkça kullanılır. Derslerde kurumun günlük işleyişine ilişkin pratik konulara sık sık yer verilir.

Eğitimin etkinliğini ölçmek maksadıyla Eğitim Performans Değerlendirilmesi yapılır. Yine organizasyonun ve eğitimlerin kalitesini ölçmek amacıyla anket düzenlenir. Bu çalışmanın sonucunda Eğitim Performansı Değerlendirme Raporu hazırlanır.

Eğitim programı tamamlandıktan sonra en geç 30 gün içerisinde Eğitim Genel Raporu hazırlanır ve İdare’ye teslim edilir. Bu raporda katılımcıların hangi eğitimi, hangi tarihte, nerede, hangi eğitimciden ve ne miktarda aldığını gösterir liste bulunur. Ayrıca, eğitimler esnasında çekilmiş kamera görüntüleri ve fotoğraflar dijital ortamda İdare’ye verilir.

Back to Top