• slidebg1

  FAALİYET ALANLARI

  Okuma Yazma Kursları

 

Günümüzde belediyeler sadece yol, köprü vb. alt yapı çalışması yapan kurumlar olarak görülmemektedir. Modern yerel yönetim anlayışı, halkın sadece fiziki şartlarını iyileştirmekle yeterli kalmayıp, onların sosyalleşmesine, kentlileşmesine ve medeni birer yurttaş olmasına katkıda bulunmayı öngörmektedir.

Sosyal alanda yapılan hizmetlerin etkisi daha hissedilebilir olmakta, bu ve benzeri projeler halk ile yerel yönetimler arasında etkisi bir ömür boyu sürecek kalıcı bir iletişim kanalı tesis etmektedir. Okuma-yazma bilmeyen binlerce insanın ücret ödemeksizin aldıkları bu kurslar vatandaşta çok büyük bir memnuniyet oluşturmakta, hayat boyu devam eden güzel duyguların oluşmasına yol açmaktadır.

Okuma-yazma öğrenmek sıradan hayatların daha anlamlı hale gelmesi demektir ki bu da zaten başlı başına bir teşekkürü de beraberinde getirmektedir. Bu durumun böylesine önemli bir hizmetin halka verilmesinin bahtiyarlığının yanı sıra, belediyeye ve başkanına önemli bazı kazanımları da beraberinde getireceği muhakkaktır.

Türkiye’de Okuma Yazma Problemi

Türkiye’de ne yazıktır ki okuma yazma halen önemli bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Devletin ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bütün çabasına rağmen, resmi rakamlara göre ülke nüfusundaki okuma yazma bilmeyenlerin oranı halen %12,5 olup, kadınlarda bu oran %20,1’i bulmaktadır.

İlköğretim okullarına devam etmeyen kız ve erkek çocuk oranının %10,21 gibi çok yüksek bir dilimde olduğu dikkate alındığında, Türkiye’de okuma yazma eğitiminin hem kamu kurumları hem de sivil toplum kuruluşları için önemli bir faaliyet alanı olmaya devam etmesi beklenmektedir.

Projenin Amacı

 • İlköğretim yaşını geçmiş fakat herhangi bir nedenle okuma-yazma öğrenememiş yetişkinlere okuma-yazma öğretmek,
 • Duygu ve düşüncelerini seviyelerine uygun şekilde anlatabilme becerisini kazandırmak,
 • Başkalarını dinleme ve söylenilenleri doğru anlama yeteneği kazandırmak,
 • Bireyin kendisine, ailesine ve topluma karşı her yönüyle gelişimini sağlayarak olumlu davranma becerisi elde etmesine yardım etmek,
 • Yaşadığı çevreye uyum sağlama, sahip çıkma ve koruma bilinci kazandırmak,
 • Günlük hayatta karşılaşılan basit problemleri çözme ve dört işlem yapma becerisi kazandırmak,
 • Projenin gerçekleştirileceği şehirde halkın okuma-yazma oranını yükseltmek,
 • Yurt ve millet sevgisini geliştirmek ve yaşadığımız toplumun aile ve etik yapısını doğru olarak algılayabilme becerisini sağlamak.

Projenin Sonuçları

Sosyal hayata katılamayan, kimi zaman aynı dili bile konuşamayan, kendi dünyalarında kaybolup gitmiş insanlar, okuma yazma öğrendikleri andan itibaren adeta yeniden doğmakta, her türlü diyaloga hazır hale gelmekte, bu hizmeti aldıkları kuruma bir ömür boyu sürecek güzel duygular beslemektedir.

Back to Top